• Forskning

SBU rapport 2012-01-09

Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrum tillstånd3.5 Behandling vid autismspektrumtillstånd (sid. 232)


Diskussion/Sammanfattning (sid. 285)

Det finns en rad metoder som är inriktade på anpassning av miljön och pedagogiska insatser för personer med autism. Metoderna har stor spridning i skola och habilitering, och det är en självklar kunskap att vissa insatser har positiv effekt – som t.ex. att bemötande som bygger på förståelse för en persons svårigheter kan underlätta situationen för personen i fråga, att specifik träning av färdigheter kan ha effekt osv. Ett habiliteringsprogram för personer med autism är ofta sammansatt av dessa olika metoder. Det vetenskapliga underlaget är sparsamt för de olika metoderna och i lika hög grad för den samlade habiliteringsinsatsen; betydande kunskapsluckor finns. Det borde t.ex. studeras hur väl det utfaller att individualiserat plocka samma insatser från ”ett smörgåsbord” av metoder eller om det innebär risker att insatserna splittras och ger dålig effekt.


3.5.3 Psykologiska och psykoterapeutiska insatser (sid. 298)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) används vid t ex depression och ångestsymtom hos personer utan funktionsnedsättningar. En modifierad form har utarbetats för att passa vid ASD, t ex med strategier som inte kräver någon hög nivå av abstrakt språk, med användande av visuellt stöd och sociala berättelser och fokus på inlärning av sociala färdigheter (Attwood, 2004).


KBT och ilska (Tabell 3.5.3.2) (sid.300)

En forskargrupp har beskrivit effekten av KBT vid tendens till ilske reaktioner hos barn med ASD. Sofronoff och medarbetare undersökte i en RCT-studie effekten av KBT för att behärska ilska hos barn med ASD och normal begåvning (ålder 10-14 år) [65]. Man såg signifikant förbättring i test som mäter strategier att behärska ilska hos den grupp (n=24) som fått behandling jämfört med grupp på väntelista (n=21).

 
Diskussion/Sammanfattning
(sid. 301)

Forskargrupper som Attwood och medarbetare (2004) har visat att KBT i modifierad form kan användas vid ASD, exempelvis när personer har andra psykiska symtom i kombination med den avvikande utvecklingen. Det finns också några aktuella rapporter som ger stöd för att metodiken också kan vara till hjälp vid svårigheter som hör samman med ASD – som vid irritation/ilska [65]. Möjligen kan också kärnsymtom påverkas och effekt av samtidig medicinering kan ökas med möjlighet att hålla nere medicindoserna [64,67].Fortfarande är det bara få studier att bedöma, angeläget med fortsatt forskning inom området.

......................................................................................................................................................................................

Källa: SBU

Läs mer > Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrum tillstånd......................................................................................................................................................................................