• Arbetsverktyg

Arbetsverktyg

Som verktyg används KAT kit (Kognitiv Affektiv Träning), sociala bilder och seriesamtal, vilka ger träning och ökad kunskap om sociala koder och förväntningar.

 

KAT kit utgår från en KBT modell med betoning på att synliggöra, förtydliga och sortera känslor och tankar i svårhanterliga situationer. Att förstå sina egna emotioner är en förutsättning för att hitta nya mer konstruktiva och socialt accepterade strategier. 

 

Ett seriesamtal består i huvudsak av enkla streckfigurer. Tankar och känslor, vad som sägs och görs samt konsekvensen av detta, visualiseras i en bestämd situation. 

 

I en social berättelse beskrivs i ord hur en svår situation kan hanteras i syfte att hjälpa individer att hitta nya konstruktiva sätt att hantera konflikter. Den sociala berättelsen ska vara objektivt beskrivande men samtidigt ge tydliga riktlinjer i hur personen kan göra för att lösa en problematisk situation.

 

Ritplattan är ytterligare ett verktyg som får allt större betydelse i vårt arbete. Den kan kombinera våra samtliga verktyg, samtidigt skapar individen sitt eget bibliotek och får därmed stöd för minne och utvecklad generaliseringsförmåga.

 

Se exempel på situationer gjorda med hjälp av Ritplattan.